Bayezid-i Cedid Camii

Bayezid-i Cedid Camii, Cerrahpaşa / 12 Ocak 2009

Bayezid-i Cedid Camii Kitabesi

Bayezid-i Cedid Camii Minaresi

Bayezid-i Cedid Camii Haziresi