Ebu Said El-Hudri Türbesi, Kariye

Ebu Said El-Hudri Türbesi, Kariye / 16 Ağustos 2008

Ebu Said El-Hudri Türbesi, Kariye