Khalke İsa’sı ve Meryem Ana Panosu, Kariye Camii Müzesi

Khalke İsa’sı ve Meryem Ana Panosu, Kariye Camii Müzesi / 6 Mayıs 2016

Khalke İsa’sı ve Meryem Ana Panosu, Kariye Camii Müzesi

 

Khalke İsa’sı ve Meryem Ana Panosu, Kariye Camii Müzesi

 

Khalke İsa’sı ve Meryem Ana Panosu, Kariye Camii Müzesi