Ahi Şerafettin Türbesi, Ankara

Ahi Şerafettin Türbesi / 13 Aralık 2008

Ahi Şerafettin Türbesi

Ahi Şerafettin Türbesi

Ahi Şerafettin Türbesi