Monument of Taras Shevchenko, Tbilisi

Monument of Taras Shevchenko, Tbilisi / 20 June 2019