Mihrişah Kadın Çeşmesi, Galata

Mihrişah Kadın Çeşmesi, Galata / 17 Temmuz 2010

“ Mihr-i büre-i ma’delet hurşîd-i evc-i saltanat”

“ Zıll-i Hak Mahmud Han Şâhinşeh-i âlem-penâh”

“ Eyleyüp Tophane’yi ihyâ zülâl-i himmeti”

“ Sâye saldı büre-i âb-ı da misali mihr-ü- mah”

“ Himmet ile meslek-i âsârına sâlik olup”

“ Sâhibât-ül-hayr bânûyân-ı ismet-dest gâh”

“ Mihrişah Kadın dahi li-‘llah bu ayn-dil-keşi”

“ Kıldı ihya itdi râhi Hakda icrâ-yi miyâh”

“ Geldi bir leb-teşne ey Vehbî didi târîhini”

“ Oldu bu ayn-ı safâ ihyâ berâ-yi Mihrişah”